ยินดีต้อนรับเข้าสู่ วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี  สถานศึกษานำร่องด้านการจัดการอาชีวศึกษาทางไกล    ปรัชญาของสถานศึกษา “พัฒนาฝีมือ ยึดถือคุณธรรม ก้าวนำวิชาการ สร้างงานเพื่อสังคม” อัตลักษณ์ "มีฝีมือ ยึดถือคุณธรรม" เอกลักษณ์  "สร้างงานสู่ชุมชน"


 
 • งานครูที่ปรึกษา
  Size : 112.75 KB
  Date : Oct 06 2016 4:02:37 pm
  ฟอมร์รายงานการเยี่ยมบ้านและติดตามนักเรียน
 • งานวิจัย
  Size : 26.44 KB
  Date : Oct 06 2016 3:30:42 pm
  แบบฟอร์มบทความวิจัย
 • งานทวิภาคี
  Size : 45.43 KB
  Date : Sep 15 2016 10:52:05 am
  เอกสารแบบคำร้องฝึกประสบการณ์จริง และฝึกงาน
 • งานการเงิน
  Size : 27.00 KB
  Date : Sep 15 2016 10:46:27 am
  ใบส่งใบสำคัญ
 • งานหลักสูตรการเรียนการสอน
  Size : 139.30 KB
  Date : Aug 17 2016 11:34:17 am
  ใบงานการจัดทำเอกสารประกอบการสอน
 • งานหลักสูตรการเรียนการสอน
  Size : 16.51 KB
  Date : Jun 17 2016 1:30:25 pm
  บันทึกหลังการสอน
 • งานหลักสูตรการเรียนการสอน
  Size : 17.39 KB
  Date : Aug 15 2016 1:01:51 pm
  แบบฟอร์มใบเบิกค่าสอน
 • งานการเงิน
  Size : 106.50 KB
  Date : Aug 30 2016 8:55:45 am
  แบบฟอร์มบันทึกไปราชการ
 • งานการเงิน
  Size : 64.50 KB
  Date : Aug 30 2016 9:08:56 am
  สัญญายืมเงิน
 • งานพัสดุ
  Size : 4,592.20 KB
  Date : Jun 17 2016 1:40:43 pm
  ใบเบิกหรือใบส่งคืน-ใบเบิกสี่
Page (1 of 2) ::  1  2  ถัดไป