ยินดีต้อนรับเข้าสู่ วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี  สถานศึกษานำร่องด้านการจัดการอาชีวศึกษาทางไกล    ปรัชญาของสถานศึกษา “พัฒนาฝีมือ ยึดถือคุณธรรม ก้าวนำวิชาการ สร้างงานเพื่อสังคม” อัตลักษณ์ "มีฝีมือ ยึดถือคุณธรรม" เอกลักษณ์  "สร้างงานสู่ชุมชน"


 
 • งานพัสดุ
  Size : 710.84 KB
  Date : Jun 17 2016 1:52:47 pm
  ใบอนุญาติใช้รถ-ต่างจังหวัด
 • งานพัสดุ
  Size : 647.88 KB
  Date : Jun 17 2016 1:55:30 pm
  ใบอนุญาติใช้รถ-ในจังหวัด
 • งานพัสดุ
  Size : 1,150.55 KB
  Date : Jun 17 2016 1:56:30 pm
  ส.1
 • งานทะเบียน
  Size : 60.00 KB
  Date : Jun 30 2016 5:06:59 pm
  บัญชีรายชื่อนักเรียนปวช.1/ปวส.1
 • งานทะเบียน
  Size : 206.50 KB
  Date : Jun 30 2016 5:08:49 pm
  บัญชีรายชื่อนักเรียนปวช.2-3/ปวส.2
 • แบบคำร้องการพัฒนาประสบการณ์ครู(งานทวิภาคี)
  Size : 48.00 KB
  Date : Feb 02 2017 3:10:37 pm
 • ฟอร์มประกวดการจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา
  Size : 286.00 KB
  Date : Feb 02 2017 3:29:54 pm
  -
 • แบบฟอร์มใส่รูปภาพโครงการ
  Size : 17.53 KB
  Date : Feb 10 2017 8:39:28 am
 • ฟอร์มที่ขั้นแต่ละเอกสาร
  Size : 476.28 KB
  Date : Feb 10 2017 8:41:35 am
 • งานหลักสูตรการเรียนการสอน
  Size : 79.35 KB
  Date : Jun 15 2017 9:55:41 am
  ฟอร์มบันทึก การจัดทำหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560(ใหม่)
Page (2 of 2) ::  ย้อนกลับ  1  2