วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี จัดประชุมคณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ. 2556 และมาตรฐานวิชาชีพ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พ.ศ. 2557

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี จัดประชุมคณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ. 2556 และมาตรฐานวิชาชีพ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พ.ศ. 2557

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี จัดประชุมคณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ.2556 และมาตรฐานวิชาชีพ หลักสุตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) พ.ศ.2557 โดยมีนายวสันต์ แสงนิล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานพิธีเปิด ณ ห้องประชุมศูนย์อบรมอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี วันที่ 25 มกราคม 2561

   

     

   

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น