รับการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี

กิจกรรมวิทยาลัย

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี รับการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี วันที่ 21 มิถุนายน 2559

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น