การทดสอบมาตรฐานอาชีพคอมพิวเตอร์ (โปรแกรมประมวลผลคำ) นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

กิจกรรมวิทยาลัย

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลพบุรี ดำเนินการทดสอบมาตรฐานอาชีพคอมพิวเตอร์ (โปรแกรมประมวลผลคำ) ให้กับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 ทุกคน เพื่อเป็นการตระหนักในสมรรถนะพื้นฐานที่จำเป็นในการประกอบอาชีพต่อไป

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น