โครงการประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับสถานศึกษา

กิจกรรมวิทยาลัย

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี จัดประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับสถานศึกษา เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้นำเสนอผลงานเพื่อเป็นตัวแทนไปแข่งขันต่อไป

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น