โครงการลดการใช้พลังงานไฟฟ้า โดยใช้แผงโซลาร์เซลล์

กิจกรรมวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560 นายวสันต์ แสงนิล รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าโดยใช้แผงโซลาร์เซลล์ (พลังงานทดแทน) ณ ศูนย์ฝึกอาชีวศึกษาและวิชาชีพ วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น