โครงการลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการ

กิจกรรมวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 นางสาธิตา ทันตเวช ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ลงนามความร่วมมือโครงการลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับสถานประกอบการและหน่วยงานในชุมชนและจังหวัด เพื่อบันทึกข้อตกลงและความร่วมมือในการส่งนักเรียน นักศึกษาและบุคลากรไปฝึกปฏิบัติงานด้านวิชาชีพ ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกอบรมอาชีวศึกษาและวิชาชีพ วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น