กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โครงการอาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรีร่วมใจต้านภัยยาเสพติด 2560

กิจกรรมวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560 นางสาธิตา ทันตเวชา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรีพร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่และนักเรียน นักศึกษาร่วมทำกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โครงการอาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรีร่วมใจต้านภัยยาเสพติด 2560 “คิดดี ทำดี” เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ณ ลานเอนกประสงค์ วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น