คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับคณะกรรมการสนามสอบวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ในการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา(V-NET) ปีการศึกษา 2560

กิจกรรมวิทยาลัย

คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ให้การต้อนรับ คณะกรรมการ สนามสอบวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ในการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา 2560 ระดับ ปวช.3 วันเสาร์ ที่ 16 ธันวาคม 2560

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น