นางสาธิตา ทันตเวช ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี เลขานุการคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพฯ ระดับชาติ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก รางวัล MOE AWARDS สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาอาชีวศึกษา ประจำปี 2559

กิจกรรมวิทยาลัย

นางสาธิตา ทันตเวช ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี เลขานุการคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพฯ ระดับชาติ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคคล หน่วยงาน สถานศึกษาผลงานระดับดีเด่น รางวัล MOE AWARDS สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปี 2559 ณ ห้องประชุมสำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา วันที่ 18 ธันวาคม 2560

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น