วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี จัดโครงการพัฒนาและเสริมสร้างทักษะทางภาษาอังกฤษนักเรียน นักศึกษา English camp ระหว่างวันที่ 24-25 ธันวาคม 2560

กิจกรรมวิทยาลัย

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี จัดโครงการพัฒนาและเสริมสร้างทักษะทางภาษาอังกฤษนักเรียน นักศึกษา English camp โดยมีนางสาธิตา ทันตเวช ผู้อำนวยการ เป็นประธานพิธีเปิด พร้อมทั้งรองผู้อำนวยการ คณะครู และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ระหว่างวันที่ 24-25 ธันวาคม 2560 ณ หอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น