โครงการหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี มอบของขวัญปีใหม่ 2561 ให้บริการตัดผมนักเรียน(ฟรี) หลักสูตรตัดผมชาย ณ วัดนิคมสามัคคีชัย

กิจกรรมวิทยาลัย

โครงการหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี โดยนางสาธิตา ทันตเวช ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี นายวสันต์ แสงนิล รองผู้อำนวยการ นายวิทยา สุวัฒนพิเศษ หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน และนายเกียรติศักดิ์ ดวงเพชร ครูผู้สอน พร้อมด้วยนักศึกษาหลักสูตรระยะสั้น (หลักสูตรตัดผมชาย) มอบของขวัญปีใหม่ 2561 ให้บริการตัดผมนักเรียน(ฟรี)ณ วัดนิคมสามัคคีชัย อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น