ทีมงานสิ่งประดิษฐ์ วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ขอพรพระวิษณุกรรม เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ในการเข้าร่วมประกวดแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ ระดับภาค

กิจกรรมวิทยาลัย

ทีมงานสิ่งประดิษฐ์ นำโดยครูที่ปรึกษา นักเรียน นักศึกษา เจ้าของผลงาน สิ่งประดิษฐ์ วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ขอพรพระวิษณุกรรม เพื่อเป็นศิริมงคล และขวัญกำลังใจ ในการเข้าร่วมประกวด การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ ระดับภาค ระหว่างวันที่ 7-10 มกราคม 2561 ณ ศูนย์การค้า THE HUB ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น