วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี จัดประชุมคณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ. 2556 และมาตรฐานวิชาชีพ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พ.ศ. 2557

กิจกรรมวิทยาลัย

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี จัดประชุมคณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ.2556 และมาตรฐานวิชาชีพ หลักสุตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) พ.ศ.2557 โดยมีนายวสันต์ แสงนิล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานพิธีเปิด ณ ห้องประชุมศูนย์อบรมอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี วันที่ 25 มกราคม 2561

   

     

   

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น