คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี บันทึกภาพ รณรงค์แต่งชุดไทย เนื่องในงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 31 ระหว่างวันที่ 10-18 กุมภาพันธ์ 2561

กิจกรรมวิทยาลัย

คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี จัดกิจกรรมบันทึกภาพ การแต่งกายชุดไทย ณ พระนารายณ์ราชนิเวศ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วงเวียนสมเด็จพระนารายณ์มหาราช “นุ่งโจง ห่มสไบ ร่วมแต่งไทย เที่ยวงานวัง” เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น ส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ การท่องเที่ยวของจังหวัดลพบุรี และประชาสัมพันธ์งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชที่จะจัดขึ้นในวันที่ 10-18 กุมภาพันธ์ 2561 ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ และโบราณสถานต่าง ๆ ในบริเวณใกล้เคียงในพื้นที่อำเภอเมืองลพบุรี

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น