วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี เข้าร่วมโครงการเดินทางไกล อยู่ค่ายพักแรม และพิธีเข้าประจำกองลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา 2560

กิจกรรมวิทยาลัย

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี เข้าร่วมโครงการเดินทางไกล อยู่ค่ายพักแรม และพิธีเข้าประจำกอง ลูกเสือ – เนตรนารี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 10-11 มกราคม 2561 ณ ค่าย Tiger Camp ต.ดีลัง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี

 

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น