วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี รณรงค์แต่งไทย เนื่องในวันแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 31 ปี 2561

กิจกรรมวิทยาลัย

คณะผู้บริหาร คณะครู  และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ร่วมรณรงค์แต่งไทย เนื่องในวันแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 31 ปี 2561

  

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น