วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี นำโดยคณะผู้บริหาร และคณะครู ขอบคุณนายกเทศมนตรีเมืองบ้านหมี่ ที่ให้การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี (ศูนย์การเรียนเทศบาลเมืองบ้านหมี่) และขอคำปรึกษาการจัดการเรียนการสอนเตรียมอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

กิจกรรมวิทยาลัย

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี นำโดยคณะผู้บริหารและคณะครู เข้าพบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านหมี่ นายจักรพันธ์ เหล่าวงศ์ไทย และคณะฯ เพื่อขอบคุณในการสนับสนุนของเทศบาลเมืองบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ที่มีต่อ วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ศูนย์การเรียนเทศบาลเมืองบ้านหมี่ และขอคำปรึกษาในการจัดการเรียนการสอน ให้แก่ผู้เรียนเตรียมอาชีวศึกษา และผู้เรียนในระดับ ปวช. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพ ต่อไป

     

     

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น