นางสาธิตา ทันตเวช ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี มอบทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2560

กิจกรรมวิทยาลัย

นางสาธิตา ทันตเวช ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี มอบทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 1 ให้แก่นางสาวณัฐวัลย์ ปุสันเทียะ แผนกพณิชยการ สาขางานการบัญชี โดยมีนายวัชริศ  รื่นบุญ ประธานกรรมการสถานศึกษ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ คณะครู นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และผู้ปกครอง เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ หอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี วันพุธที่ 14 มีนาคม 2561

 

 

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น