วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ร่วมกิจกรรม แต่งไทย ไห้พระ เสริมบารี และเวียนเทียน ณ วัดพระศรีมหาธาตุ จังหวดลพบุรี เนื่องในงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 31 ปี 2561

กิจกรรมวิทยาลัย

คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ร่วมกิจกรรม แต่งไทย ไห้พระ เสริมบารี และเวียนเทียน ณ วัดพระศรีมหาธาตุ จังหวดลพบุรี เนื่องในงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 31 ปี 2561

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น