นางสาธิตา ทันตเวช ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ร่วมเป็นเกียรติในงาน “CELEBRATE 60 YEARS AND COUNTING” ในวาระครบรอบ 60 ปี และฉลองอายุ 90 ปี ของคุณเกษม ทวีสกุลชัย ประธานกรรมการผู้ก่อตั้งบริษัทเกษม

กิจกรรมวิทยาลัย

นางสาธิตา ทันตเวช ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ร่วมเป็นเกียรติในงาน ” CELEBRATE 60 YEARS AND COUNTING ” เนื่องในวาระครบรอบ 60 ปี และฉลองอายุ 90 ปี ของคุณเกษม ทวีสกุลชัย ประธานกรรมการผู้ก่อตั้งบริษัทเกษม ณ โรงแรมพูลแมน คิงเพาเวอร์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 256

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น