ผู้บริหาร คณะครู วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ร่วมงานกีฬาครูอาชีวศึกษา จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 14 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

กิจกรรมวิทยาลัย

ผู้บริหาร คณะครู วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ร่วมงานกีฬาครูอาชีวศึกษา จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 14 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561

 

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น