พิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

กิจกรรมวิทยาลัย

หลักสูตรวิชาชีพเฉพาะทางสถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) รุ่นที่ 7 โดยมี นางสาธิตา ทันตเวช ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี เป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2561 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น