โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลภายในสถานศึกษา

กิจกรรมวิทยาลัย

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรีมีนโยบายขับเคลื่อนงานคุณธรรม จริยธรรม อนุรักษ์ความเป็นไทย ใช้วิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อมและห่างไกลยาเสพติด ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลภายในสถานศึกษาเพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาให้มีคุณธรรม มีจิตสำนึกความเป็นไทย งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ได้จัดกิจกรรมภายใต้โครงการ ดังนี้


– กิจกรรมเข้าวัดฟังเทศน์ ลด ละ เลิก กิเลส ร่วมกิจกรรมถวายเทียน
– กิจกรรมอาสา พัฒนาชุมชน
โดยมี นางสาธิตา ทันตเวช ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี เป็นประธานในการจัดกิจกรรม พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษาและบุคลากร วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2562 ณ วัดสว่างอารมณ์ (หอมแก้วอุทิศ)

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น