โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรีเข้าพบผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี

กิจกรรมวิทยาลัย

โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี เข้าพบผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี และขอบคุณวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรีในการจัดวิทยากรให้ความรู้และอบรมหลักสูตรระยะสั้น ช่างเชื่อมและช่างโลหะ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น