โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การอบรมสำหรับผู้ขอรับ ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล” ประจำปีงบประมาณ 2563

กิจกรรมวิทยาลัย

วันที่ 14 มกราคม 2563 วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ร่วมกับ สำนักงานขนส่งจังหวัดลพบุรี จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การอบรมสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล” เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การขับรถอย่างปลอดภัย และเพื่อนำความรู้เข้าสอบเพื่อขอรับใบอนุญาติขับขี่รถจากสำนักงานขนส่ง ณ วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น