โครงการแนวทางการป้องกันอัคคีภัยและการอพยพหนีไฟในสถานศึกษา

กิจกรรมวิทยาลัย

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ได้จัดโครงการแนวทางการป้องกันอัคคีภัยและการอพยพหนีไฟในสถานศึกษา ปัจจุบันการบริหารจัดการในสถานศึกษา ให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ที่อาจเกิดขึ้นจากอุบัติภัยต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุบัติภัยที่เกิดจากอัคคีภัย ซึ่งอาจทำให้เกิดการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของสถานศึกษา ดังนั้น เพื่อเป็นการลดความเสี่ยง ดังกล่าว และเพื่อเป็นการสร้างมาตรการ ป้องกันและระงับอัคคีภัย จึงจัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยมีเจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลท่าศาลาได้เข้ามาให้ความรู้ในครั้งนี้

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น