วช.ลบ.มอบหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือเพื่อแจกจ่ายให้หน่วยงานในจังหวัดลพบุรี

กิจกรรมวิทยาลัย

นายจตุพร หมอโอสถ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี พร้อมด้วย นายสุรชัย ใหม่คามิ รองผู้อำนวยการฯ ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา ได้จัดทำหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือเพื่อแจกจ่ายให้หน่วยงานในจังหวัดลพบุรี ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา อนุมัติให้ดำเนินโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาให้นักเรียน นักศึกษา เกิดการเรียนรู้ประสบการณ์ โดยการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน รวมถึงส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา มีจิตอาสา และช่วยเหลือประชาชนในช่วงเทศกาลสำคัญและยามมีภัยพิบัติต่างๆ ซึ่งในสภาวะสถานการณ์การ การเฝ้าระวังป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิค 19 (COVID -19) อีกทั้งสร้างคุณภาพและความเชื่อมั่น ในการให้บริการของศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี จึงดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว โดยนำไปมอบให้หน่วยงานในจังหวัดลพบุรีได้แก่ ศาลากลางจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์แพทย์ตำบลท่าศาลา โรงพยาบาลศูนย์แพทย์วัดเขาแก้ว วัดเขาหนีบ วัดท่าศาลา กำนัน-ผู้ใหญ่บ้านตำบลท่าศาลา และประชาชนผู้มาติดต่อในสถานศึกษา รวมทั้งสิ้น 1500 ชิ้น

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น