วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรีดำเนินโครงการการอบรมปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนและการจัดทำสื่อออนไลน์

กิจกรรมวิทยาลัย

วันที่ 12 มิถุนายน วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ดำเนินโครงการการอบรมปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอน และการจัดทำสื่อออนไลน์ให้แก่บุคลากร เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน และเป็นการพัฒนาทักษะ ความรู้ของบุคลากรด้านการจัดการเรียนการสอนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น