วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรีดำเนินงานเยี่ยมบ้านและติดตามนักเรียน นักศึกษาตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

กิจกรรมวิทยาลัย

วันที่ 26 มิถุนายน 2563 วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี โดย นายจตุพร หมอโอสถ ผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยคณะครูและเจ้าหน้าที่ได้ออกเยี่ยมบ้าน และติดตามนักเรียน นักศึกษา ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อส่งเสริม พัฒนา ป้องกัน แก้ไขปัญหานักเรียนอย่างเต็มความสามารถ ทั้งนี้ได้ตรวจติดตามผู้ที่จบการศึกษาจากหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ตรอ. รุ่นที่ 6 ที่จบการศึกษาและเปิดสถานประกอบการสถานตรวจสภาพรถเอกชน

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น