ดร.อรรถพล สังขวาสี ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเฉพาะทาง ช่างพัฒนาโปรแกรม Internet Of Things วันที่ 10 กรกฏาคม 2563

กิจกรรมวิทยาลัย

วันที่ 10 กรกฏาคม 2563 วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี โดย นายจตุพร หมอโอสถ ผู้อำนวยการ นายสุรชัย ใหม่คามิ รองผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาดำเนินการจัดโครงการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเฉพาะทาง ช่างพัฒนาโปรแกรม Internet Of Things โดยได้รับเกียรติจาก ดร. อรรถพล สังขวาสี ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ในครั้งนี้

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น