พิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรสำหรับผู้ประกอบการ สถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) รุ่นที่ 10 และปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรสำหรับผู้ประกอบการ สถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) รุ่นที่ 11 วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี

กิจกรรมวิทยาลัย

วันที่ 11 กรกฏาคม 2563 นายจตุพร หมอโอสถ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี และนายสุรชัย ใหม่คามิ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี พร้อมด้วยคณะครูบุคลากรแผนกวิชาช่างยนต์ เข้าร่วมพิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรสำหรับผู้ประกอบการสถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) รุ่นที่ 10 และปฐมนิเทศนักศึกษา หลักสูตรสำหรับผู้ประกอบการสถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) รุ่นที่ 11 ณ. ห้องประชุมศูนย์ฝึกวิชาชีพ วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น