วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาทำดีด้วยหัวใจ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

กิจกรรมวิทยาลัย

วันที่ 14 กรกฏาคม 2563 วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี โดย นายจตุพร หมอโอสถ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ นายสุรชัย ใหม่คามิ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา ดำเนินโครงการจิตอาสาทำดีด้วยหัวใจ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 โดยร่วมกันความสะอาดภูมิทัศน์ภายในวิทยาลัยฯ ณ. วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น