โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์ ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563

กิจกรรมวิทยาลัย

วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี โดยงานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ให้การต้อนรับคณะกรรมการการตรวจประเมิน นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ คิดค้นทางวิทยาศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น