พิธียกย่องเชิดชูเกียรติสถานประกอบการ การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสู่ความเป็นเลิศ

กิจกรรมวิทยาลัย

วันที่ 26 สิงหาคม 2563 วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี โดยนายจตุพร หมอโอสถ ผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธีเปิด และมอบโล่เชิดชูเกียรติสถานประกอบการทั้งภายในและนอกพื้นที่จังหวัดลพบุรี ตามโครงการ “ยกย่องเชิดชูเกียรติสถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีเป็นอย่างดี”

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น