พิธีมอบทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี

กิจกรรมวิทยาลัย

วันที่ 24 กันยายน 2563 วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี จัดพิธีมอบทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารีให้แก่นักเรียน นักศึกษาที่มีความประพฤติดี ฐานะยากจน ให้ได้มีโอกาสศึกษาต่อจนจบระดับปริญญาตรี โดย นายจตุพร หมอโอสถ ตำแหน่งผู้อำนวยการ และคณะผู้บริหาร ครู เข้าร่วมในพิธี

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น