โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบบริหารการจัดการงานอาชีวศึกษา RMS 2016

กิจกรรมวิทยาลัย

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา RMS 2016 โดยมีนายจตุพร หมอโอสถ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายสุรชัย  ใหม่คามิ และนางสาววันวิสา ละลี รองผู้อำนวยการ กล่าวรายงานดำเนินโครงการ และได้รับความอนุเคราะห์จาก นายจักรกฤษ์ จันทร์รอด และนายนัฐพล  กล่ำคำ มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้กับคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์221 วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น