โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

กิจกรรมวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 19 – 20 ตุลาคม 2563 นายจตุพร หมอโอสถ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยนายสุรชัย ใหม่คามิ และ นางสาววันวิสา ละลี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ณ วัดสว่างอารมณ์ (หอมเเก้วอุทิศ) และหอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น