ติดตามนักเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ที่ประสบความสำเร็จ

กิจกรรมวิทยาลัย

นายจตุพร หมอโอสถ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี และคณะครู ได้ออกติดตามผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น จากวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ที่ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพ

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น