ตรวจประเมินมาตรฐานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2560

กิจกรรมวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี รับการตรวจประเมินมาตรฐานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกอบรมอาชีวศึกษาและวิชาชีพ วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี 

ในโอกาสนี้ นายวินิจฉัย วัฒนกูล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล ประธานกรรมการตรวจประเมินพร้อมด้วย นางสาธิตา ทันตเวช ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี รองประธานกรรมการ นายจตุพร หมอโอสถ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี กรรมการ นายณรงค์ องศากิจบริบูรณ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง กรรมการ นายมนตรี สุวรรณภักดีจิต รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล กรรมการและเลขานุการ ตรวจประเมินมาตรฐานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2560

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น