วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรีให้ความช่วยเหลือบริจาคทุนทรัพย์นักศึกษาที่ประสบอุกภัยน้ำท่วม

กิจกรรมวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 นางสาธิตา ทันตเวช ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี พร้อมทั้งรองผู้อำนวยการ คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้ความช่วยเหลือบริจาคทุนทรัพย์ให้แก่ นางสาวจุฑารัตน์ ปัดแวว นักศึกษาชั้นปวช.3 แผนกพาณิชยกรรม สาขางานบัญชี วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ศูนย์การเรียนบ้านหมี่ ที่ประสบอุกภัยน้ำท่วมที่อยู่อาศัย ต.หนองเมือง อ.หนองเมือง จ.ลพบุรี

ซึ่งได้อาศัยอยู่กับย่าและลุง ย่าได้เสียชีวิตด้วยโรคชรา ในเวลาต่อมาลุงประสบอุบัติเหตุจมน้ำเสียชีวิต ทำให้ขาดผู้ปกครองดูแลและมีปัญหาเรื่องการเงินค่าใช้จ่ายในการดูแลตัวเอง ในครั้งนี้วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี จึงได้ให้ความช่วยเหลือในการบริจาคทุนทรัพย์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นดังกล่าว

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น