ตรวจความก้าวหน้า ผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

กิจกรรมวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 นางสาธิตา ทันตเวช ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี และคณะกรรมการ ตรวจความก้าวหน้าผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ จำนวน 17 ผลงาน เพื่อเตรียมความพร้อมในการนำผลงานเข้าร่วมการประกวดแข่งขันสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี ณ หอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น