กำหนดวันลงทะเบียนนักศึกษา(ภาคฤดูร้อน) ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีรายละเอียดดังประกาศแนบท้ายนี้