วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2561 สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ข่าวประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2561

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

  • สาขางานช่างยนต์
  • สาขางานไฟฟ้ากำลัง
  • สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
  • สาขางานการบัญชี

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระบบทวิภาคี

  • สาขางานเทคนิคยานยนต์
  • สาขางานติดตั้งและบำรุงรักษา
  • สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

ติดต่อสอบถาม โทร. 036-420950

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น