วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2561 สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ข่าวประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2561

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

สาขางานช่างยนต์
สาขางานไฟฟ้ากำลัง
สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
สาขางานการบัญชี
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระบบทวิภาคี

สาขางานเทคนิคยานยนต์
สาขางานติดตั้งและบำรุงรักษา
สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
**************************
เอกสารการรับสมัคร
1. สำเนาใบรับรองผลการเรียน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาบัตรประชาชน
4. รูปถ่าย 1 นิ้ว

ติดต่อสอบถาม โทร. 036-420950

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น