ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานบัญชี,งานส่งเสริมผลิตผลการค้า และเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานบัญชี,งานส่งเสริมผลิตผลการค้า และเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 นั้น

ดังนั้น วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี  ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศมาดำเนินการสอบคัดเลือก ในวันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องงานบุคลากร  อาคาเอนกประสงค์ วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี

ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น