ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานบัญชี,งานส่งเสริมผลผลิตการค้า และเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ข่าวประชาสัมพันธ์ ร่วมงานกับเรา

ตามที่วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ได้มีประกาศ ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานบัญชี,งานส่งเสริมผลผลิตการค้า จำนวน 1 อัตรา  และเจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป จำนวน  1 อัตรา นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกในตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว  รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ ให้มารายงานตัวและนำเอกสารประกอบการทำสัญญาจ้าง ในวันที่ 2 มีนาคม 2561  เวลา 08.00 น. ณ วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี

 

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น