ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ในตำแหน่ง ครูพิเศษสอน ประจำแผนกวิชาคหกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์ ร่วมงานกับเรา

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการคัดเลือก ในตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
ประจำแผนกวิชาคหกรรม มาดำเนินการคัดเลือก
ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น.
รายลละเอียดดังแนบ

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น