ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์ ร่วมงานกับเรา

ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอนประจำแผนกวิชาคหกรรม ตามที่วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรีได้มีประกาศลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เรื่องรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอนประจำแผนกวิชาคหกรรม นั้น บัดนี้ คณะกรรมการได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก รายละเอียดดังแนบ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น